Aviso legal

Política de Privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DO AMOR

1.- ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DO AMOR, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico, informao de que:

  • A súa denominación social é ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DO AMOR
  • O seu NIF é G36021970
  • O seu teléfono de contacto é 986 333 26 72
  • O seu domicilio ubícase en Torneiros-Ribeira Fase III-24 A-B, 36410 O Porriño (Pontevedra)
  • Está inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións co número 1983/1111
  • E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto aceesca@aceesca.com

2.- Do mesmo xeito, ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DO AMOR adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demáis normativa que a desenrola, conforme ós datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.

3.- ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DO AMOR implantou tódalas medidas técnicas o seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información obtida a través da sua páxina Web www.aceesca.com

4.- A información obtida por ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DO AMOR dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.aceesca.com, será rexistrada nun ficheiro, propiedade de ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DO AMOR, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

5.-A finalidade da recollida e tratamento de datos será a de poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio Web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación que se estableza entre as dúas partes, a xestión dos currículums recibidos a través da web e o envío de comunicacións sempre relacionadas cos servicios de ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DO AMOR.

6.-A cumplimentación dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización de outros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.aceesca.com, implican o consentimento expreso do usuario ó tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DO AMOR, coas finalidades expresadas no apartado 5.

7.- Cualquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arreglo ó previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demáis normativa aplicable ó efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e firmada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a ASOCIACIÓN COMARCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTÍSIMO CRISTO DO AMOR, Torneiros-Ribeira Fase III-24 A-B, 36410 O Porriño (Pontevedra). Este servizo non terá custo algún para o solicitante.

Copyright

Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual e industrial están expresamente reservados por ACEESCA. O código fonte, os deseños gráficos, as imaxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, os nomes de dominio, as marcas, así como a información e os contidos recollidos ao longo de toda a web están protexidos pola lexislación española a favor de ACEESCA.

ACEESCA non permite, nin total nin parcialmente, a reproducción, publicación, tratamento informático, distribución, difusión, modificación, transformación ou descompliación nin demais dereitos recoñecidos legalmente ao seu titular, sen o permiso previo e por escrito. O usuario, única e exclusivamente, pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais ou calquera outro uso que non sexa persoal e privado.

ACEESCA velará polo cumprimento das anteriores condicións así como pola debida utilización da súa propiedade intelectual e industrial exercitando todas as accións legais que lle correspondan.

ACEESCA poderá modificar, sen previo aviso, a información contida no seu sitio web, así como a súa configuración e presentación.