Apoiamos a persoas
con  diversidade 
 intelectual 

Asemblea Xeral. Os socios

Tal e como se recolle nos nosos Estatutos, a Asemblea Xeral é o máximo órgano da nosa Asociación e está integrada por tódolos socios.

Poderá ser socia da Asociación calquera persoa física, con plena capacidade de obrar, ou xurídica, e que cumpra os requisitos establecidos nos nosos Estatutos.

As Asembleas Xerais poden ser Ordinarias e Extraordinarias. A Asemblea Xeral ordinaria reunirase, polo menos , unha vez ao ano, nos primeiros catro meses do exercicio. A Asemblea Xeral Extraordinaria reunirase cando a Xunta Directiva así o acorde ou cando o solicite un número de asociados igual ou superior á terceira parte.